ჩვენს შესახებ

 
 
neiroqirurgiis centri gaixsna 2008 wels. am drois manZilze Sesrulebulia aTasze meti operacia Tavis tvinze, xerxemalze da periferiul nervul sistemaze. stacionarze mkurnalobas gadis 600-mde pacienti weliwadSi. operaciebs axorcieleben ori umaRlesi kategoriis neiroqirurgi Tvrametwliani staJiT neiroqirurgiaSi. centris oci TanamSromeli uzrunvelyofen oci avadmyofisaTvis gankuTvnili centris pacientTa sadReRamiso movlas da mkurnalobas. pacientebi ganlagdebian srulad keTilmowyobil erT-, or- da samadgilian palatebSi (romlebSic gaaCnia Sxapi, tualeti, kondicioneri, televizori, macivari da a. S.).
farTod gamoiyeneba konservatiuli Terapiis Tanamedrove meTodebi pacientis hospitalizaciis gareSe: lazeruli Terapia, akupunqtura, fesvuri da epiduraluri blokadebi. xSirad es operaciuli mkurnalobis Tavidan aridebis SesaZleblobas aZlevs (magaliTad, xerxemlis diskTa Tiaqrebis mkurnalobis SemTxvevaSi).
Tu konservatiuli mkurnaloba araefeqturia, pacients arCevniT SeeTavazeba: Ria operaciuli mkurnaloba narkozis qveS, an operaciis Semcvleli mcireinvaziuri procedurebi, maT Soris:
- malTaSorisi diskebis Tiaqris lazeriT mocileba (gakveTisa da zogadi narkozis gareSe);
- malTaSorisi saxsrebis transperkutanuli derecefcia (nervuli fesvis kompresiis gareSe faseturi sindromis – xerxemlis welis nawilSi tkivilebis – samkurnalod);
- vertebroplastika Zvlovani cementis gamoyenebiT xerxemlis 1-2 xarisxis kompresiuli motexilobisas, xerxemlis sxeulis agresiuli hamangiomis, xerxemlis kritikuli osteoporozis samkurnalod;
- rizotomia samwvera nervis nevralgiis SemTxvevaSi.
zemoaRniSnuli procedurebis Sesrulebidan ori saaTis Semdeg pacients SeuZlia datovos ganyofileba an momdevno dRemde darCes meTvalyureobis qveS. procedura tardeba ambulatorulad. pacientis surviliT mTeli proceduris mimdinareoba mas SeuZlia uyuros monitoris ekranze, radganac yvela procedura xorcieldeba firma «Siemens»-is warmoebis Tanamedrove eleqtronul-optikuri gardamqmnelis kontrolis qveS.
saswrafo qirurgiuli mkurnalobis aucileblobis SemTxvevebSi (Tavis qalas SigniT warmoqmnili travmuli hematomebi, Tavis tvinis natkenebi-naWeWyebi, Tavis qalas kamaris Zvlebis Cazneqili motexilobebi, insult-hematomebi, xerxemlis, kidurebis nervebis travmebi, aseve malTaSorisi diskebis Tiaqrebi mkveTri nevrologiuri deficitiT) operaciebi sruldeba dauyovnebliv, erTi-ori saaTis ganmavlobaSi zogadi narkozis qveS.
sanarkozo aparat «Lion»-ze (avstria) zogadi narkozis qveS, germanuli firma «Spiegelberg»-is warmoebis aparatis mier Tavis qalis Sida wnevis kontroliT, optikuri lupis an mikroskopis gamoyenebiT xorcieldeba:
- Tavisa da zurgis tvinis simsivneebis mocileba,
- sarekonstruqcio operaciebi Tavis qalas kraniodefeqtebis SemTxvevaSi (titanis firfitebis, akrilis plastmasebis gamoyenebiT da a. S.),
- sastabilizacio sistemebis dayeneba xerxemlis travmebis SemTxvevaSi, operaciebi kidurebisa da Tavis nervebze.
centrSi yoveldRiurad sakonsultacio daxmareba gaiweva.

Subscribe to Центр нейрохирургии Бровары RSS